HITACHI
Κεντρικος κλιματισμος HITACHI SET FREE
ΠολυSet-Πολυζωνικ συστματα μεταβλητς ρος
 
HITACHI outdoors units SET FREE - SET FREE Mini - SET FEE Side Flow DC Inverter
Single PHASE/Three PHASE outdoors units
 
Για δισωλνια & τρισωλνια συστματα
 
See video installation of air conditioners in
 
View Photo Installation of air conditioners
 
           
      Κεντρικος κλιματισμος    
     
   
  Click here       Click here
 
         
               
               
 

ΠολυSet-πολυζωνικ συστματα (Variable Refrigerant Flow - VRF)

To νετο περιβλλον εναι απαρατητο σε κτρια τα οποα εναι μρος ενς γενικτερου νετου αστικο περιβλλοντος. Τα συστματα κλιματισμο για κτρια καλονται να αντιμετωπσουν ποικλες ανγκες και απαιτσεις πως εναι «η προστασα του περιβλλοντος», «η χαμηλτερη Consumption Energy», «οι λιγτερες εργασες εγκατστασης» και «ο μικρτερος χρος εγκατστασης».

   
 
 

Τα πολυSet-πολυζωνικ συστματα μεταβλητς ρος ψυκτικο Liquid (Variable Refrigerant Flow - VRF) της HITACHI μπορον να καλψουν τις παραπνω ανγκες και απαιτσεις σε πολ υψηλ εππεδο. χοντας σαν βση την τεχνολογα αιχμς, την ποικιλα επιλογν και την υποστριξη πριν και μετ την προμθεια των συστημτων, η HITACHI μπορε να προσPhρει να νετο περιβλλον σε συνδυασμ με τα Characteristically και τη Operation του κτηρου. Σκοπς της HITACHI εναι να προσPhρει στις κτηριακς εPhαρμογς συστματα κλιματισμο υψηλν επιδσεων, υψηλς ποιτητας και υψηλς προστιθεμνης αξας.

   
  Η τεχνολογα VRF αναπτχθηκε για να αντιμετωπισθον οι απαιτσεις των λο και πιο πολπλοκων εPhαρμογν κλιματισμο. Η HITACHI προσPhρει τα προηγμνα πολυSet- πολυζωνικ συστματα VRF της seriesς SET FREE με Coolant υγρ R410a, η οποα πλον πλαισινεται from δο νες σειρς αυξνοντας ακμα περισστερο τις επιλογς και τις δυναττητες προσαρμογς στις απαιτσεις κθε κτηριακς εPhαρμογς κλιματισμο.
Οι outdoors units της seriesς SET FREE της HITACHI, εναι εξοπλισμνες με σπειροειδες (scroll) συμπιεστς υψηλς πεσης αναρρPhησης, παγκσμια πατντα της HITACHI για αυξημνη διρκεια ζως.
   
 

Κποια from τα πιο σημαντικ πλεονεκτματα των προντων της seriesς SET FREE εναι: Γραμμικς και χι βηματικς Check του συμπιεστ from σστημα inverter για παρακολοθηση με fromλυτη ακρβεια της ζτησης Phορτου και μεωση της Consumptionς. Ενιαα κλιμακομενη διατομ piping
Σστημα αυτοδιγνωσης βλαβν και παροχς πληροPhοριν Operation των outdoorερικν μονδων.Αυξομεωση της Basicς Capasityς των internal μονδων με dipswitches.Ετεροχρονισμς Operation to και 130% της Basicς τους Capasityς. Π.χ. μια outdoor unit 10 HP μπορε να συνδεθε με internal units συνολικς ψυκτικς ικαντητας 13 HP.

 
   
 

SYSTEM FREE: internal UNITS ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ HITACHI


Η HITACHI παρουσιζει να σστημα που απλοποιετο σχεδασμ των εγκαταστσεων κλιματισμο. Πρκειται για το SYSTEM FREE, τη new PhιλοσοPhα στον κλιματισμ. To SYSTEM FREE αλλζει ριζικ τους περιορισμος που υπρχαν, καθς πλον εναι εPhικτ η χρση internal μονδων, με την ονομασα FSNE, κοινν για λα τα συστματα της HITACHI:

 • SET FREE και SET FREE Mini
 • UTOPIA DC Inverter IVX και UTOPIA DC Inverter ES
 • internal units κοινς για λα τα συστματα.
 • Μγιστη Flexibility στην επιλογ και την εγκατσταση!
   
   
 

Μια series from πλεονεκτματα στηριζμενα στην τεχνολογα HITACHI

 • Σστημα H-Link: Το σστημα connection H-Link, απαιτε μνο δο αγωγος μεταPhορς δεδομνων που συνδουν λες τις internal και outdoors units σε series, ανεξρτητα του ψυκτικο κκλου, για to 64 ψυκτικος κκλους.
 • Σστημα Uni-Piping: Η Hitachi με το πρωτοποριακ σστημα Uni-Piping μεινει αισθητ το χρνο εγκατστασης και απλοποιε τη διαδικασα της. Μπορον να χρησιμοποιηθον σε λο το σστημα piping διας διατομς.
 • Νο σστημα μετδοσης: Για την μεταPhορ δεδομνων χρησιμοποιεται να καλδιο με δο αγωγος που συνδει τις internal units με μια outdoor.
  Οι αγωγο δεν χουν πολικτητα και τσι εξαλεPhεται το πρβλημα της λανθασμνης καλωδωσης.
 • Μεγλη ελευθερα στο σχεδασμ
 • Αυξημνο Maximum piping length: Το Maximum συνολικ length piping μεταξ internal και outdoorερικν μονδων μπορε πια να Phθσει τα 150m.
 • Αυξημνη μεγστη υψομετρικ διαPhορ: Η series SET -FREE τρα δνει λση σε να μεγαλτερο Range εPhαρμογν, λγω αξησης της επιτρεπμενης υψομετρικς διαPhορς. Η μεγστη επιτρεπμενη Altitude difference, μεταξ internal και outdoorερικν μονδων, εναι 50 m (40 m στην περπτωση που οι outdoors units βρσκονται χαμηλτερα from τις internal) και 15 m μεταξ των internal μονδων.
 • Αξιπιστη Operation: Ακμη και σε πολ χαμηλς outdoors Temperatures.
  Τα συστματα SET FREE μπορον να λειτουργσουν σε outdoors Temperatures from -20°C to και τους 15°C σε Operation heating και from -5°C to 43°C σε Operation cooling.
 • Διαδικασα ελγχου:
  Ελεγκτς συντρησης (optional)
  εναι μια διταξη που επιβλπει τις συνθκες στην εγκατσταση καθς και την κατσταση Operation των συστημτων κλιματισμο μσω υπολογιστ. Μπορε εκολα να δημιουργσει τα αρχεα των διαδικασιν ελγχου. Ο ελεγκτς συντρησης αποτελεται from να εξειδικευμνο interface και ναν υπολογιστ.
 • Σστημα αυτματης κωδικοποησης: Παρχει τη δυναττητα κωδικοποησης κθε internal unitς ξεχωριστ. Οι units μπορον να κωδικοποιηθον και χειροκνητα, μσω των περιστροPhικν μικροδιακοπτν τους.
  Συνδσεις piping ψυκτικο μσου
 • Στην outdoor unit, οι συνδσεις των piping μπορον εκολα να πραγματοποιηθον σε τρεις κατευθνσεις (μπροστ, πσω και προς τα κτω).
 • Η αντλα συμπυκνωμτων σε λες τις internal units τπου cassetteς και ψευδceiling (εκτς απο τις units 8 και 10 HP) επιτρπει στην αποχτευση να συνδεθε στο επνω μρος της unitς, ελαχιστοποιντας τις απαιτσεις χρου στην οροPh.
 • Συστματα υποστριξης κλιματισμο Σστημα αυτοδιγνωσης: Η αυτοδιγνωση πραγματοποιεται εκολα με τη χρση του τηλεχειριστηρου μσω των ενδεξεων που εμPhανζονται στη ψηPhιακ οθνη της external unitς.
   
     
 
     
 
      Δετε Χαρακτηρηστικ
  Δετε Χαρακτηρηστικ
   
               
   
 
 
 
Contact us for more information
 
 
 
 
 
Return to HITACHI
 

 

 
 
 
 
 
 

Have questions?

Want information about a specific product?

Clickhere

 
 

Phone/Fax: 0030 210 96 55 040

Mobile: 0030 6944 36 04 59